Актуално

Министерство на земеделието и храните публикува за коментари Проект на Индикативна годишна работна програма за 2017г по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

До 26 октомври 2016г., заинтересованите лица имат възможност да изразят становище и да изпращат коментари на електронен адрес: rdd@mzh.government.bg

# 

На 04.10.2016г МЗХ публикува Заповед № РД 09-755 за определяне период на прием на проекти по подмярка 4.1, както и пълния текст на Наредба №9 за прилагане на подмярка 4.1.

Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ ще бъде отворена за период от 6 седмици:от 26 октомври до 07 декември т.г.


#

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. е публикувана в Държавен вестник (бр. 76 от 30 септември 2016)

Публикувано на 30.09.2016

В ДВ бр.76 е обнародвана Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №9 от 2015 за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

По съществените изменения и промени в Наредбата се отнасят до:

Изискването минималният стандартен производствен обем трябва да бъде достигнат и за предходната стопанска година.

 За групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти условието се счита за изпълнено, когато общият стандартен производствен обем, формиран като сбор от стандартните производствени обеми на земеделските стопанства на членовете на групата или организацията, отнесен към броя на земеделските стопани, членове на групата или организацията, е над 8000 евро.

 За колективни инвестиции не се подпомагат кандидати, при които някое от лицата, участващи в юридическото лице, или някой от членовете на групата или организацията на производители: притежава доминиращо влияние върху дейността на кандидата; участва в проекта със стандартен производствен обем на земеделското си стопанство, който надвишава:

  • 30 на сто от общия стандартен производствен обем, формиран като сбор от стандартните производствени обеми на земеделските стопанства на членовете, с които те участват в проекта – за юридически лица, които не са признати групи производители или признати организации на производители на земеделски продукти, и
  • 40 на сто от общия стандартен производствен обем, формиран като сбор от стандартните производствени обеми на земеделските стопанства на членовете, с които те участват в проекта – за признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти;

Финансовата помощ за одобрените проекти остава в размер на 50 % от общия размер на допустимите разходи, като се увеличава с 10 % при спазване на всяко едно от условията описани в Наредбата.

Максималното комбинирано подпомагане за проект на индивидуален бенефициент се променя на 60%, а за проект за колективни инвестиции на 70 %.

Максималните прагове на допустими разходи за един проект и един кандидат:

  • максималния размер на допустимите разходи за един проект и за един кандидат за периода на прилагане на ПРСР 2014-2020 се променя на 1 000 000 евро;
  • максималния размер на допустимите разходи за проекти, представляващи колективни инвестиции за периода на прилагане на ПРСР 2014-2020, се променя на 1 000 000 евро;

 Дългоочакваните инвестиции в съоръжения за напояване са вече факт. За да се предостави финансиране в напоителни системи, инвестициите трябва да са:  Продължава ….

Критерии за оценка на проектите и КПД на НС

Новото Приложение 13а