За нас

Име на организацията, цели, екип, икономически и социални функции

Сдружение с нестопанска цел „Център за социални и икономически изследвания и консултиране“; гр. Варна е съставено от висококвалифицирани професионалисти, като в процеса ползва и специалисти от различни направления, като: Финанси; Право; Статистика; Архитектура и строителство; ИТ, Стопанско управление; Маркетинг; Туризъм, Агрономия; Животновъдство; Философски науки; Мениджмънт; Маркетинг; Социология; Психология.

Основна цел на сдружението е подпомагане дейността на българските общини, малките и средни предприятия, в т.ч. и земеделските производители, консултирането им при разработването на проекти по предприсъединителните и структурни фондове, както и оказване на помощ за приспособяването им към изискванията на ЕС.

Съпътстващи цели са: Анализиране пазара на труда и установяване фактическото състояние на безработицата и бедността; Разработване и предлагане на активна политика за въздействие от страна на местната власт и държавата върху посочените процеси; Съставяне на програми за социално-икономическо развитие на селищни системи с неразвита икономика и социална инфраструктура; Разработване на икономически планове и стратегии за повишаване конкурентоспособността на местните икономики и стимулиране развитието на малките и средни предприятия.