Нов програмен период 2014-2020

Финансиращи програми 2014-2020
Подобно на изминалия вече програмен период 2007-2013 г., представителите на бизнеса ще могат да кандидатстват за получаване на европейски средства за финансиране на проектите си, по четири програми:

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ – основни бенефициенти по програмата са предприятия от промишлеността като ще се дава предимство на предприятията от идентифицираните приоритетни сектори на икономиката – фармация, химическа промишленост, производство на компютри, оптика и електроника, автомобилостроене, метални изделия, машиностроене, информационни и комуникационни технологии, здравеопазване, туризъм, производство на мебели, текстил и шивашка индустрия. Новост по програма е финансирането насочено към т.нар. културни и творчески индустрии каквито са: издателска индустрия, музикална индустрия, медийна индустрия, филмова индустрия, рекламна индустрия, дизайн – индустриален, мебелен, моден, графичен, медиен, уеб-дизайн и др., архитектура, вкл. дейности по вътрешно обзавеждане и ландшафт и др.. Специално подпомагане ще бъде насочено към стартиращи или действащи технологични (иновативни) фирми.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – бенефициенти по програмата са предприятия от всички сфери на икономиката, както и обучителни организации.

Програма за развитие на селските райони – бенефициенти по програмата са земеделски производители; предприятия от хранително-вкусовата промишленост (сектора за преработка на селскостопански продукти); фирми, развиващи неземеделска дейност на територията на селски район – производство, селски туризъм, услуги, в това число социални услуги.

Оперативна програма „Морско дело и рибарство“ – бенефициенти по програмата са юридически лица и еднолични търговци, собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на ИАРА, рибари и техните семейства въвлечени в риболова; физически лица, регистрирани като земеделски производители, юридически лица или еднолични търговци, собственици на ферми за аквакултури; юридически лица или еднолични търговци, преработващи продукти от аквакултури; собственици на пристанища, асоциации и организации на производителите; рибарски групи.