Програма за морско дело и рибарство

1036

НОВАТА ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 СТАРТИРА ПРЕЗ ЮНИ С МЯРКА 2.2

На официалното откриване на рибарско пристанище в град Поморие, Министърът на земеделието и храните Десислава Танева обяви, че през месец юни ще стартира новата Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. Приемът ще бележи начало с мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, като „мярката е насочена към бизнеса. Проекти до 50 000 евро ще са по облекчен режим, като по този начин даваме предимство на малките рибари, които кандидатстват“, каза още министърът. Тя допълни, че с цел Програмата да стигне до по-голям брой заинтересовани лица, има ограничения за това колко средства може да усвои един бенефициент. Министър Танева подчерта, че за първи път в този програмен период е създаден Консултативен съвет по рибарство, чрез който се отразяват исканията на сектора.

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 обяви за обществено обсъждане процедурата за подбор на проекти по мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ от Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентноспособни и основани на знания аквакултури” на ПМДР.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 18 872 000 лв.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура за подбор на проекти по мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ са публикувани на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 10.06.2016 г. (включително) на следната електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Проект на условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана  от Европейския фонд за морско дело и рибарство по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-2-002 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“  можете да намерите и тук.