Оперативни програми

ОП РЧР (Развитие на човешките ресурси)

Проекти по приоритетно направление 5, област на интервенция 5.2. „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици”, посредством схема за безвъзмездна финансова помощ: “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – „Социален асистент” – СНЦ „Бизнес център Каолиново” и СНЦ „Интеграция на малцинствата” с. Никола Козлево и „Домашен помощник”- СНЦ „Инициатива за регионално развитие и гражданско общество” с. Никола Козлево.

ОП „Конкурентноспособност”

По приоритетна ос 2: “Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес средата”, област на интервенция 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията”, операция 2.1.1 „Технологична модернизация в предприятията“- „Ростама” ЕООД с. Ветрино

Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013

По райони за планиране:

Североизточен район за планиране

Приоритетна ос 1

мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“, бизнес планове за закупуване на земеделска техника: „СТИВ 98″ ООД-Добрич; ЕТ „Белчев – 55″ -Добрич; ЕТ „Шанс – 20″ – Добрич; ЗП Иван Колев Тодоров – с.Победа; ЗП Иван Митков Димитров – с. Дончево; ЗП Мирослав Димитров – с.Генерал Колево, ЗК „Гороцвет“, ППОКС „Напредък-Студена“, ППОКЧС „Земеделец-93″, ЗК „Бенковски“, ЗП Невяна Илиева, ЗП Милен Димитров, ЗКПУ „Сеяч“, ЗП Станислав Иванов и мн.др.

Проекти за инвестиции по Нитратната директива (ДИРЕКТИВА 91/676/ЕИО), свързани с прилагане на мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” : ЗКПУ „Сеяч” с Царевци, община Аврен; ЕТ „Владимир Владимиров“ с. Куманово, общ. Аксаково

мярка 123 – „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ .

Приоритетна ос 3 

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“: „ Изграждане на еко селище от юрти” на фирма „Аси 10” ЕООД и ЕТ „Антолина – Цветелина Георгиева” www.yurt.bg

Мярка 312„Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”: бизнес план на „Арго Спорт“ ООД; бизнес план на ЕТ „Исмаил Галаган“ за изграждане на автосервиз и магазин за авточасти.

Други:

1. Изграждане и оборудване на автосервиз на ЕООД;
2. Ремонт на сграда и оборудване на траурна агенция на ООД;
3. Оборудване на дърводелски цех на ЕООД;
4. Изграждане и оборудване на митнически складове на ЕООД;
5. Ремонт на сграда и оборудване на цех за ковано желязо на ЕООД;
6. Преустройство на сграда и оборудване на „Дом за възрастни хора” на ООД;
7. Ремонт на сграда и оборудване на цех за производство на велпапе на ЕООД;
8. Доставка на земекопна техника за строителството на ЕООД;
9. Изграждане и оборудване на мултифункционален комплекс на ЕООД.
10. Изграждане и оборудване на автомивка на ЕТ – ЗП;
11. Ремонт на сграда и оборудване на център за свободното време на жителите на село Х на ЕТ – ЗП;
12. Доставка и оборудване на мобилна аптека на ЕТ – ЗП.

Северен централен район за планиране

1. Изграждане и оборудване на помещения за настаняване за интегриран туризъм на ЕООД;

Югозападен район за планиране

1. Изграждане и оборудване на помещения за настаняване за интегриран туризъм на ЕТ – ЗП;
2. Изграждане и оборудване на бетонов възел на ЕТ – ЗП;
3. Ремонт на помещения и оборудване на цех за производсто на алуминиева и ПВЦ дограма на ЕТ – ЗП

Програма за развитие на рибарството и аквакултурите

1. Изграждане на специализирана база за изкуствено размножаване и отглеждане на черна /балканска/ мряна – Barbus meridionalis petenyi, Heckel;
2. Ремонт на съоръжение и изграждане на база за изкуствено размножаване и отглеждане на масови риби;
3. Изграждане на специализирана база за изкуствено размножаване и отглеждане на есетрови риби.
4. Изграждане на Център за изкуствено размножаване и отглеждане на черноморски калкан /Psetta maxima maeotica/.