Проекти към МЗГ

Проекти по Програма САПАРД:

“Канализация гр.Шабла – централна част” – община Шабла;

“Рехабилитация на улични настилки” – община Лом;

“Рехабилитация на път от с.Ружица до с.Никола Козлево” – община Никола Козлево и Водоснабдяване на с. Ружица;

“Многофункционален културно-информационен център” – община Ветрино.