Проекти към МОСВ

Проекти по ПУДООС :

„Защита от ерозия руслото и бреговете на р. Суха Река, с. Никола Козлево” – община Никола Козлево;
„Изкуствен водоем за водопой на животни в имот № 70, с. Никола Козлево” – община Никола Козлево;
„Изкуствен водоем за водопой на животни в имот № 59, с. Вълнари” – община Никола Козлево;
„Изкуствен водоем за водопой на животни с. Цани Гинчево” – община Никола Козлево;
„Изкуствен водоем за водопой на животни с. Вълнари” – община Никола Козлево;
Проект за брегоукрепване в община Шабла.
Към Програма ФАР на Европейския Съюз:

Развитие на българския екотуризъм – община Шабла “Шабленското и Дуранкулашкото езера – богатството на Приморска Добруджа”;
Община Тервел „Суха река – кът от рая под небето на Добруджа”;
Проект за рехабилитация и възстановяване на щетите, нанесени от наводненията на инфраструктурата /улици/ в община Долни чифлик;
Проект за развитие на общините с потенциал за туризъм: „Частично изграждане на канализация в централна градска част – Шабла”

Други проекти към МОСВ:

Разработване на идейни проекти за управление на ЗМ „Шабленско и Дуранкулашко езера”, ЗМ „Калиакра”;
Разработване на идейни проекти за изграждане на Център за изкуствено размножаване и отглеждане на черноморски калкан /Psetta maxima majolica/ и за изграждане на специализирана база за изкуствено размножаване и отглеждане на черна /балканска/ мряна – Barbus meridionalis petenyi, Heckel