Проекти към МТСП

Чрез Агенция по заетостта – Разработване и управление на:

Проекти по Програмата “От социални помощи към осигуряване на заетост” – 2003 г. на община Девня, община Шабла, община Каварна, община Долни чифлик и община Аврен. Проекти по Програмата “От социални помощи към осигуряване на заетост” – 2004г на община Шабла, община Никола Козлево и община Ветрино. Разработване на проект по Програмата “От социални помощи към осигуряване на заетост” на община Никола Козлево – 2005, 2006, 2007, 2008 г.

Проект по Програма „Преодоляване на бедността”, разработен за община Никола Козлево – създаване на овощна градина в землището на с. Красен дол.

Инкубиране, консултиране и разработване на проекти по Програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” на МСП и ЗП в община Никола Козлево и община Каолиново 2006, 2007, 2008 г.: ЗП Рейхан Хамид Расим, ЗП Милен Кирилов Димитров, ЗП Бюлент Кадир Мутлу, ЗП Венка Трифонова Драганова, ЗП Джеват Осман Назиф, ЗП Димитричка Станкова Добрева, ЗП Ебазел Юсуф Назиф, ЗП Емин Реджеб Хасан, ЗП Ерхан Енверов Махмудов, ЗП Кунчо Димитров Кунчев, ЗП Николай Христов Тодоров, ЗП Ремзи Салимов Шакиров, ЗП Хилми Юсуф Хасан, ЕТ „Его”, ЕТ „Иван Петров”, ЕТ „Нурхан Тюрханов – Киро”, ЕТ „ИСМ – 91”, СНЦ „Интеграция на малцинствата”.

По „Социално инвестиционен фонд” на МТСП:

Ремонт и реконструкция на детска градина в гр.Шабла; Пристрояване на допълнителни класни стаи към СОУ в община Никола Козлево; Изграждане на физкултурен салон към ОУ с. Вълнари – общ. Никола Козлево, област Шумен

По Проект „Красива България”:

Ремонт на читалище с. Вълнари и приспособяването му за хора с увреждания – общ. Никола Козлево, област Шумен

По Програма “Активни услуги на пазара на труда”

ПМИР – Разработване на проекти в общините Самуил, Ветрино, Провадия, Девня, Върбица, Попово и упарвление на проект в община Самуил.

По Програма ФАР на Европейския Съюз:

“Инициативи на пазара на труда” за Професионално училище “Цар Симеон Велики” – гр.Провадия; “Инициативи на пазара на труда” за Професионална гимназия по транспорт и машиностроене – гр. Провадия;

“Насърчаване на младежката заетост” – Ремонт и реконструкция на социална инфраструктура – община Шабла;

„Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” Фаза 1: „Личен асистент” на СНЦ „Бъдеще за Каолиново” гр. Каолиново, „Домашен помощник” на СНЦ „Интеграция на малцинствата” с. Никола Козлево, „Дневен център за възрастни хора„ в общините Никола Козлево, Самуил, Долни Чифлик; „Защитено жилище” в общините Никола Козлево и Балчик.