Текущи проекти

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 – 2020 Г.

2016г.

ОПИК 2014-2020 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ – проект от област „Мехатроника и чисти технологии” на фирма „СТАРС Икуипмънт Къмпани“ЕООД

ОПИК 2014-2020 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ – проект от област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии” на фирма „ДИМ ТЕКС 1“ ООД

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ПРСР) 2014-2020г.

2016г.

Мярка 4. Инвестиции в материални активи

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”

Проект за „Преструктуриране на смесеното стопанство на ЗП ХХХХХХХХХХХ за обновяване на наличните производствени и материални активи за повишаване конкурентоспособността му посредством извършване на СМР доставка на машини за обработка на орехи на, земеделска техника и прикачен инвентар за обработка на зеленчуково стопанство, както и техника необходима му за ефективното отглеждане на 80 пчелни семейства.”

Проект за „Инвестиции във физически активи : Изграждане и оборудване на телчарник за 300 телета”

Проект за „Инвестиции във физически активи : Ремонт и оборудване на краварника за 80 крави”

Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Изработване на проект за „Създаване на група производители за отглеждане на етерично маслени култури и изграждане на дестилерия за етерични масла”.

Изработване на проект за „Изграждане на дестилерия за специфични етерични масла”.

Мярка 6. Развитие на стопанства и предприятия

Подмярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

В процес на разработка

„Изграждане на еко селища и къмпинги на базата на Български юрти.”

„Изграждане на атракциони на базата на Български юрти за упражняване на традиционни Български занаяти и бойни умения от ранното Средновековие.”

„Изграждане на селища за глемпинг на базата на Български юрти”

„Изграждане на Център за предоставяне на социални услуги”

„Разработване на стратегия за развитие на ловно рибарско дружество”.

2015г.

Мярка 4. Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”
„Обновяване на наличните производствени материални активи за повишаване конкурентоспособността на животновъдното стопанство”
Проект на ЗКПУ„Сеяч”, с. Царевци, община Аврен, област Варна

Мярка 6. Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“
Проект на ЗП Живко Стоянов Стоянов община Айтос