Услуги

1. Разработване на проекти по Национални и международни програми, както и Оперативните програми, Структурните фондове и Кохезионния фонд, свързани със социалната и техническа инфраструктура, екология, туризъм, рибарство и аквакултури, селско стопанство, човешки ресурси и др.;

2. Консултиране и управление на проекти;

3. Анализи, социологически изследвания и развитие на човешките ресурси;

4. Разработване на програми за социално-икономическо развитие на селищни системи с неразвита икономическа и социална инфраструктура;

5. Съставяне на икономически планове и стратегии за повишаване конкурентноспособността на местните икономики, МСП, ЗП;
Маркетингови проучвания и анализ на различни пазари.